REGLAMENT

El reglament es d’obligatoria lectura i aceptació per a tots els participants
Es tracta d’una marxa cicloturista exclusivament per a noies-dones, volem donar total protagonisme a les noies/dones que practiquen aquest esport.

Recorregut Curt: 83 kms +1100mts.

Tàrrega · Verdú · El Mas de Bondia · Montornès de Segarra · Montoliu de Segarra · La Guàrdia Lada · Cabestany · Segura · Conesa · Forès · Rocallaura · Vallbona de les Monges · Llorens de Rocafort · Maldà · Sant Martí de Maldà · Tàrrega.

Recorregut Llarg: 110 kms +1700mts.

Tàrrega · Verdú · El Mas de Bondia · Montornès de Segarra · Montoliu de Segarra · La Guàrdia Lada · Cabestany · Segura · Conesa · Forès · Rocallaura · Vallbona de les Monges · Els Omells de na Gaia · L’Espluga Calva · Maldà · Sant Martí de Maldà · Tàrrega.
Article 1
La pedals de dona és una marxa “cicloesportiva” de les regulades a l’article 9 del Reglament de Cicloturisme de la RFEC dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb finalitats d’oci i turístics o culturals, excloent la competició. La prova estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.
Article 2

La Pedals De Dona tindrà la sortida oficial a les 08:00 del ?? ?? de Juny 2021 al Poliesportiu Municipal de Tàrrega al C/ Joan Brossa, s/n a la zona esportiva.
Es proposen 2 recorreguts que finalitzaran en el mateix lloc de sortida, un 109 quilometres i un altre de 83 quilometres, on es tancarà el control a les 16:00 h. Passada l’hora de tancament de control, la marxa no es fa responsable dels participants que segueixin a la carretera. La marxa està oberta a tota ciclista major de divuit anys.

Article 3

FEDERADES

 • 25 € fins el dia ?? de Maig de 2021 a les 22:00h
 • 35€ fins el dia ?? de Juny de 2021 a les 22:00h

NO FEDERADES

 • 33 € fins el dia ?? de Maig de 2021 a les 22:00h
 • 43€ fins el dia ?? de Juny de 2021 a les 22:00h
L’assegurança d’accidents obligatòria està inclòs en el preu de la inscripció.
El sobrecost de No Federades correspon a la taxa federativa (8€) per participant.
Article 4
La participació a la prova està sota la responsabilitat i propi risc dels participants. El participant en el moment de la seva inscripció manifesta trobar-se físicament apte per a la prova.
Article 5
NOMÉS ES CONSIDERA UNA INSCRIPCIÓ VÀLIDA quan s’han abonat els drets d’inscripció. El pagament només es pot realitzar per Internet amb targeta de crèdit a través de la passarel·la de pagament segur proposada per l’organització a la pàgina web oficial i en els terminis de temps indicats per l’organització.
Article 6
Les inscripcions es consideren DEFINITIVES pel que en el cas de no poder participar no es realitzarà la devolució de la inscripció. Les inscripcions són estrictament personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una altra persona diferent de la inscrita. Únicament es realitzaran devolucions per raons de salut, les quals s’han de demostrar amb documents acreditats per autoritats competents.
Article 7
El control de temps es realitzarà de manera electrònica mitjançant l’ús de xip al dorsal. El sistema de control de temps donarà NO CLASSIFICATS als participants que no tinguin pas de control en els punts de sortida, intermitg i final en els horaris previstos.
Article 8
Sistema d’eliminació: Tot participant en ser superat pel vehicle escombra de “Fi de Prova” es considera fora de la mateixa, i haurà de lliurar dorsal, xip i placa de la bicicleta; finalitzant el recorregut sota la seva responsabilitat. Hi ha un punt de control eliminatori a Vallbona de les Monges quilometre 64 A les 16:00 h. es tanca el control d’arribada i es dóna per finalitzada la prova. El participant que sobrepassi aquests horaris haurà d’abandonar la prova de manera obligatòria i, exclòs de la prova, passarà sota la seva responsabilitat a ser un usuari de les vies públiques.
Article 9
La recollida de dorsals es farà al Poliesportiu Municipal de Tàrrega al C/ Joan Brossa, s/n a la zona esportiva el dissabte 13 i el diumenge 14 de Juny en l’horari marcat en el programa. Tota participant ha de portar, de forma obligatòria i visible el dorsal. Aquell ciclista que no porti col·locat de manera visible el dorsal serà exclòs del recorregut per membres de l’organització o per les forces de l’ordre. El dorsal és personal i intransferible. La persona inscrita només podrà participar amb el dorsal que li ha estat assignat i accepta no permetre l’ús del mateix a altres persones. No s’admetran reclamacions per pèrdua de dorsal o col·locació en lloc inadequat. No es pot modificar ni doblegar el dorsal.
Article 10
Tot participant que sigui vist remolcat per qualsevol vehicle serà sancionat per l’organització. Prohibició de vehicles acompanyants d’acord amb la Normativa de Trànsit. Les forces d’ordre detindran a vehicles acompanyants, que s’hauran de fer responsables de les sancions que l’incompliment de la norma de circulació els ocasioni.
Article 11
L’organització disposarà, durant el desenvolupament de la prova i de forma permanent, d’un quadre de metge i ambulància mòbils, diversos punts mèdics en l’arribada, cotxe escombra, un servei de dutxes.
Article 12
L’organització disposarà d’assistència mecànica al llarg de la prova però no està obligada a prestar servei a tots els participants. En cas d’avaria, la mà d’obra serà gratuïta, però les peces de recanvi correran a càrrec dels participants. Només es tindran en compte les reparacions que es puguin solucionar en ruta, excepte les punxades. Punts fixos d’assistència mecànica, a més mòbils en ruta. Tots els participants han de portar els seus recanvis i ser autosuficients. L’assistència mecànica de l’organització és un servei de cortesia.
Article 14
 • ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC DE CICLISME HOMOLOGAT
 • ÉS OBLIGATORI PORTAR UN KIT PER REPARAR PUNXADES.
Article 15
Una dotació de trànsit dels Mossos d’Esquadra, Policia Municipal de Tàrrega ,vetllaran per la seguretat de la marxa.
Article 16
Tots els participants, hauran d’observar escrupolosament les disposicions de la Llei de la Seguretat Viària i el seu Reglament. La prova discorre per carreteres obertes al trànsit. Qui no compleixi la llei serà expulsat de la marxa i de les edicions posteriors. La inscripció a la prova suposa que el participant assumeix els riscos inherents a la participació en una prova oberta al trànsit, i exclou l’organització de la prova de responsabilitats per qualsevol incidència o accident derivat de la participació en la prova.
Article 17
L’organització no es fa responsable de cap accident del que pogués ser causa o víctima el participant, que haurà d’estar cobert per la corresponent llicència federativa o assegurança d’accidents contractada a l’organització en cas de no estar federat. Tampoc es fa solidari de les despeses ni els deutes que poguessin contreure els participants durant la prova, ni de les pèrdues o avaries que poguessin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix l’organització de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deteriorament d’objectes personals per qualsevol circumstància.
Article 18
Per recollir el dorsal cal presentar DNI i llicència federativa si és el cas. En cas de no presentar-ho l’organització no entregarà el dorsal. Es podrà retirar el dorsal d’un altre participant amb original o fotocòpia dels documents necessaris (DNI) i amb una autorització per escrit del mateix participant.
Article 19
L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu ho estimi necessari. Així mateix es reserva el dret d’Admissió.
Article 20
Drets d’imatge. L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza als organitzadors de la Pedals De Dona a la gravació total o parcial de la seva participació en la mateixa, dóna el seu acord perquè pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de la imatge de la Pedals De Dona en totes les seves formes (ràdio, premsa, vídeo, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna. Aquest article es fa extensible també a fotografies.
Article 21
El fet d’inscriure en aquesta prova suposa l’acceptació del present reglament i la renúncia a tots els drets contra l’organització, renunciant a tota acció legal que pogués derivar-se de la seva participació en la prova.
Article 22

De manera estricta, es realitzarà la penalització d’aquells participants que:

 • No respectin el codi de circulació.
 • No respectin les consignes de seguretat indicades per forces de l’ordre i per l’organització com avançar al vehicle policial de cap de marxa
 • No passin pel control de sortida i per altres situats en el recorregut.
 • Embruten o degraden l’itinerari, llançant deixalles.
 • Disposin de vehicle de suport propi, entorpint la marxa de la resta.
 • Comportaments que impedeixin el normal desenvolupament de la prova i que vagin en contra del present reglament.

Els membres de les forces de l’ordre i de l’organització, prendran nota d’aquells que realitzin algunes de les conductes indicades anteriorment. L’organització adquireix el compromís davant la resta de participants i a les autoritats de sancionar-los de manera efectiva.

La penalització serà:

 • Desqualificació de la prova
 • Prohibició de participar en altres edicions de la prova.
 • Les sancions imposades per les autoritats, a les quals per la seva actitud pogués fer-se mereixedor.
Article 23
L’organització designarà un grup de participants la funció consistirà a vetllar per la seguretat de la prova.I Ajudar a Les Ciclistes en tot moment. Aquests col·laboradors tenen la facultat de comunicar a l’organització el comportament de qualsevol participant, de les conductes descrites al reglament. Aquestes comunicacions tindran idèntic valor que les denúncies efectuades per la pròpia organització.
Article 24
L’organització es reserva el dret a suspendre l’esdeveniment a causa de condicions meteorològiques extremadament adverses, sense l’obligació de tornar als participants l’import de la inscripció.